INSTYTUCJE

Pojęcie instytucji stosuje się w różnych znaczeniach, choć nikt nie ma wątpliwości, iż w społeczeństwach rozwiniętych prawie wszyst­kie problemy, znaczące dla zachowania i utrzymania społeczeństwa są rozwiązywane w instytucjach. Ograniczmy się do omówienia po­jęcia instytucji w sensie społecznym i psychospołecznym.Pojęcia tego używa się niejednolicie. W znaczeniu węższym ozna­cza organizację, zakład, placówkę, „lub po prostu urządzenie, które spełnia określone zadania według określonych reguł przebiegu pracy i podziału funkcji na osoby współpracujące” (Tillmann K.J., 1996). Instytucja, w tym sensie, jest częścią większego systemu organizacyj­nego, dysponuje określonymi warunkami (budynki, środki, instrumenty i techniki), które umożliwiają spełnianie określonych funkcji wobec społeczeństwa. Pracowników instytucji łączą sformalizowane stosun­ki pracy.W szerszym znaczeniu, instytucja z punktu widzenia socjologii stanowi ramy warunków, w jakich przebiegają procesy socjalizacji, jest więc obszarem socjalizacji i powoływana jest przez społeczeństwo dla realizacji określonych zadań i funkcji, jak podaje K. J. Tillmann’ (Tillmann K.J., 1996, s. 111-112).