JEDNOSTKI I GRUPY SPOŁECZNE

Jednostki i grupy społeczne komunikują się za pośrednictwem wyobrażeń, dzielą się doświadczeniami, przekazują sobie wiadomo­ści. Podczas komunikowania się zawartość informacji ulega modyfi­kacjom. Wyobrażenie, według Moscovici, ulega „tłumaczeniu, inter­pretacji, zróżnicowaniu, kombinacji” z innymi elementami, innymi doświadczeniami, inną wiedzą. Dlatego też Moscovici jest, jego zda­niem, „tłumaczony, interpretowany, różnicowany, kombinowany” z innymi elementami, doświadczeniami i wiedzą. Autor podkreśla charakter społeczny wyobrażenia, które definiuje w sposób następu­jący: Wyobrażenie społeczne jest pewnym zorganizowanym trzonem wiadomości oraz jedną z czynności psychicznych, dzięki którym ludzie przekazują sobie nieczytelną rzeczywistość fizyczną i społeczną, włączają się do jakiejś grupy lub w codzienne stosunki wymiany, uwalniają możliwości swojej wyobraźni… Wszelkie wyobrażenie składa się z form i wyrażeń o charakterze społecznym. Wyobrażenie społeczne jest zorganizowanym zespołem obrazów i języka, gdyż wyodrębnia i symobolizuje czynności oraz sytuacje… Wyobrażenie ma charakter zarówno przekazu ustnego, jak i obrazowego, służy komu­nikacji i wyrażaniu treści. (Moscovici S., 1976, s. 61)