PRZESTRZEŃ- CZAS

Przestrzeń-czas, przestrzeń geograficzna i ludzka, przestrzeń jest wypełniona obrazami, będącymi punktami odniesienia. Punkty te zatrzymują na chwilę myśl i służą do jej organizacji. Według S. Moscovici’ego „obraz tworzony jest jak wewnętrzne odbicie pewnej zewnętrznej rzeczywistości, obrazy są czymś w rodzaju wrażeń men­talnych, impresji, jakie pozostawiają po sobie przedmioty. Będąc żywymi śladami przeszłości, zarejestrowanymi przez pamięć, posłu­żą one jako selektywny ekran, staną się funkcją pośrednią między percepcją a interpretacją, między tym, co wewnętrzne a tym, co pozostaje na zewnątrz jednostki.” (Moscovici S., 1976) .Obraz odtwarza pewną ilość cech i szczegółów odnoszących się do danego wydarzenia, tak aby możliwe było jego przywołanie i zrekonstruowanie, przyczynia się on do opracowania, to znaczy do organizacji, zawartości obrazowej, która służy nawiązaniu nowych relacji lub „stworzeniu nowej zawartości” dzięki kombinacji elemen­tów pochodzących od różnych obrazów. Obraz, jako czynność men­talna podlegająca impulsom woli, charakteryzuje się dużą plastyczno­ścią, może ulegać wielu przemianom: deformacjom, multiplikacjom… lub też umożliwiać antycypację na podstawie postrzeganych wcześniej wydarzeń, tak dzieje się też w przypadku tworzenia projektów.