ROZRÓŻNIENIE WYOBRAŻEŃ SŁÓW

Jednakże psychoanalitykom, głównie Z. Freudowi (1923) zawdzię­czamy rozróżnienie wyobrażeń słów, będących wyobrażeniami świa­domymi, od wyobrażeń rzeczy, charakterystycznych dla procesów nieświadomych. A ostatnio we Francji do lepszego zrozumienia pro­cesów psychicznych, które w życiu grup są źródłem przekształcania wyobrażeń społecznych, przyczynili się także D.Anzieu i R.Kaes. D. Anzieu (1972) pokazuje, w jaki sposób tworzenie obrazów w grupie jest wynikiem wyrażania pragnień, podczas gdy R.Kaes ilustruje przy pomocy utworzonych przez siebie pojęć znaczące momenty ich trans­formacji. Rola grupy wspierającej tę transformację jest znacząca pod warunkiem jednakże, iż jej heterogeniczność umożliwia swobodę, pozwala na tworzenie się podobieństw i różnic, na znajdowanie-two- rzenie więzi w środowisku instytucjonalnym i społecznym. A w wypowiedziach bezrobotnych odnajdujemy przecież wyobrażenia społeczne o funkcjonowaniu lub przerwaniu więzi społecznych.