ROZUMIENIE INSTYTUCJI

Z tego punktu widzenia instytucje należy zawsze rozpatrywać z dwu stron:     ogólnospołecznej, pytając o ich zadania i funkcje oraz o to, jakie wynikają z nich oczekiwania co do zachowań i ról członków;   indywidualnej (jednostkowej), pytając o to, jakie formy przyswa­jania rozwijają się wobec tych wymagań i jak to oddziałuje na struk­turę osobowości.Pedagogika społeczna przyjmuje również takie rozumienie insty­tucji, ale uznaje, iż jest ono nie wystarczające dla wyjaśnienia zło­żoności procesów socjalizacyjno-wychowawczych, przebiegających w środowisku, ich analizy i antycypacji zmian. Odwołuje się do rozu­mienia instytucji w sensie psychospołecznym, uznając, że instytucja nie istnieje jedynie w sensie realnym, lecz może być również stanem wyobrażonym i symbolicznym. Dopiero wzajemne ze sobą powiąza­nie w przestrzeni społecznej tego, co realne z tym, co wyobrażone i symboliczne pokazuje złożoność życia instytucjonalnego, umożliwia pełniejsze zrozumienie zachodzących zmian.Instytucję (Castoriadis C., 1975) rozumie się tu jako sieć symbolicz­ną, społecznie usankcjonowaną, w której krzyżują się, w zróżnicowanych relacjach i proporcjach elementy realne i wyobrażalne” (Barbier R., 1988, s. 210).