TWORZENIE OBRAZÓW

Tworzenie obrazów, sposób w jaki następują po sobie, w jaki organizują się i przekształcają w komunikaty grup dostarcza cennych wskazówek na temat procesu kształtowania się wyobrażeń społecznych oraz przyszłych ich zmian. S. Moskovici (1976) wskazuje na to, iż obrazy odpowiadają konstrukcjom kombinatorycznym, na podstawie których można wyprowadzać lub przewidywać strukturę obrazów źródłowych i rozpoznawać w wypowiedziach sposób, w jaki niektóre obrazy tworzą pewien brak równowagi, usiłują modyfikować inne obrazy. P.H. Chombart de Lauwe (1975) przypisuje także szczególną wagę do roli obrazów w modyfikacji zachowań i postępowania spo­łecznego, proponuje przyjęcie pojęcia obrazów-przewodników dla określenia roli, jaką mogą one odgrywać w kształtowaniu się ideal­nego obrazu siebie. Jeśli obraz przyczynia się do budowania ośrodka obrazowego tworzenia wyobrażeń i pozwala zadawać sobie sprawę z rzeczywisto­ści społecznej, to takie zakotwiczenie wpisuje wyobrażenia w sieć kulturową znaczeń, a mówienie na temat codziennych działań młodych lub bezrobotnych jest w bezpośredniej relacji z otoczeniem instytu­cjonalnym i społecznym, jest wyrażaniem doświadczania bezrobocia.